พ่อแม่ ยกที่ดินให้เสียภาษีอย่างไร

 ผมมักจะถูกถามว่าบิดามารดายกที่ดินให้บุตร กับบุตรยกที่ดินให้บิดามารดา  จะเสียภาษีอย่างไร
             บิดามารดา ยกที่ดินให้บุตร โดยไม่มีค่าตอบแทน มีค่าใช้จ่ายในการโอนดังนี้

            ค่าธรรมเนียม      0.5% 

            ค่าอากรแสตมป์  0.5% 

           ค่าภาษีเงินได้จากขาย  ไม่เสีย ได้รับการยกเว้นตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.100/2543 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน ข้อ 10 (2) ที่กำหนดว่า การโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ให้แก่บุตรโดยชอบด้วย กฏหมายของตนเองโดยไม่มีค่าตอบแทน บุตรโดยชอบด้วยกฏหมายดังกล่าวไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม 
            บุตร ยกที่ดินให้บิดามารดา โดยไม่มีค่าตอบแทน ถือว่าเป็นการขายตามกฎหมาย

            ค่าธรรมเนียม         0.5%

            ค่าอากรแสตมป์     0.5% 

            ค่าภาษีเงินได้จากการขาย  ไม่ได้รับการยกเว้น ต้องจ่ายตามปกติ
           การยกให้จะมีผลทางกฎหมาย หากผู้รับประพฤติเนรคุณ ผู้ให้สามารถเรียกคืนการให้ได้