มอบอำนาจซื้อคอนโด คนต่างชาติ

 คนต่างชาติซื้อคอนโด กรณีไม่ได้เดินทางมาด้วยตนเอง ต้องจัดเตรียมเอกสารอะไรบ้าง 

- หนังสือมอบอำนาจของกรมที่ดิน (อช.21) ผ่านโนตารี่และกระทรวงการต่างประเทศ

  พร้อมสำเนาหนังสือเดินทาง

- หลักฐานการเงินเข้าบัญชีธนาคารในประเทศไทย ไม่น้อยกว่าราคาห้องชุด

  โดยให้ธนาคารออกหนังสือรับรองจำนวนเงินที่โอนเข้ามา

 กรณีผู้ซื้อเป็นบริษัทต่างชาติมที่อยู่ในไทยหรือต่างประเทศ

  - หนังสือรับรองบริษัท 

 - รายชื่อกรรมการบริษัท

 - บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น

 - วัตถุประสงค์บริษัท

 - รายงานการประชุมให้ซื้อคอนโด

 - หลักฐานการโอนเข้าบัญชีธนาคารในประเทศไทย