อายุความค่าใช้จ่ายส่วนกลาง

 อายุความค่าใช้จ่ายส่วนกลาง  พรบ.อาคารชุด พ.ศ. 2522

 มาตรา 18   เจ้าของร่วมต้องร่วมกันออกค่าภาษีอากรตามอัตราส่วนที่เจ้าของร่วมแต่ละคนมี กรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วนกลางตามมาตรา 14

          เจ้าของต้องร่วมกันออกค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการให้บริการส่วนรวมและที่เกิด จากเครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีไว้เพื่อใช้หรือเพื่อประโยชน์ร่วมกัน

รวม ถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการดูแลรักษาและการดำเนินการเกี่ยวกับ ทรัพย์ส่วนกลางตามอัตราส่วนที่เจ้าของร่วมแต่ละคนมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วน กลางตามมาตรา 14 หรือตามส่วนแห่งประโยชน์ที่มีต่อห้องชุด ทั้งนี้ตามที่กำหนดในข้อบังคับ

               มาตรา 18/1 ในกรณีที่เจ้าของร่วมไม่ชำระเงินตามมาตรา 18 ภายในเวลาที่กำหนดต้องเสียเงินเพิ่มในอัตราไม่เกินร้อยละสิบสองต่อปี ของจำนวนเงินที่ค้างชำระโดยไม่คิดทบต้น ทั้งนี้ตามที่กำหนดในข้อบังคับ

            เจ้าของร่วมที่ค้างชำระเงินตามมาตรา 18 ตั้งแต่หกเดือนขึ้นไปต้องเสียเงินเพิ่มในอัตราไม่เกินร้อยละยี่สิบต่อปี และอาจถูกระงับการให้บริการส่วนรวมหรือการใช้ทรัพย์ส่วนกลางตามที่กำหนดในข้อบังคับรวมทั้งไม่มีสิทธิออกเสียงในการประชุมใหญ่ เงินเพิ่มเติมวรรคหนึ่ง ให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายตามมาตรา 18

            ค่าใช้จ่ายส่วนกลางเป็นเงินที่นิติบุคคลอาคารชุดเรียกเก็บมาใช้บริหารจัดการทรัพย์ส่วนกลางเพื่อประโยชน์แก่เจ้าของร่วมทุกคนโดยเรียกเก็บเป็นรายเดือน  หากเจ้าของร่วมไม่จ่ายค่าส่วนกลางถือว่าเป็นเงินค้างจ่ายมีกำหนดจ่ายเป็นระยะเวลา ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/33 (4) กำหนดอายุความ 5 ปี