การได้มาซึ่งที่ดินของคนต่างด้าว

การได้มาซึ่งที่ดินของคนต่างด้าว ตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 96 ทวิ  
           1.นำเงินมาลงทุนไม่ต่ำกว่า 40 ล้านบาท

         2. ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยไม่เกิน  1 ไร่

         3.ได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรี

       4.เงื่อนไขที่กำหนดไว้กฎกระทรวงนำเงินมาลงทุนใน ประเภทธุรกิจที่เป็น         ประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ 

              ระยะเวลาลงทุนไม่น้อยกว่า ปี   และที่ดินต้องอยู่เขตกรุงเทพมหานคร เขตเมืองพัทยา  เขตเทศบาล

          5.ให้ดูระเบียบกรมที่ดินเกี่ยวกับการได้ซึ่งที่ดินเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยของคนต่างด้าว