ผู้จัดการมรดก

                    ผู้จัดการมรดก จะแต่งตั้งโดยคำสั่งศาลหรือตามพินัยกรรมก็ตาม ต้องไม่เป็นบุคคลต้องห้ามตาม ปพพ.1718 ต้องบรรลุนิติภาวะ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ ซึ่งผู้จัดการมรดกจะเป็นทายาทโดยธรรมหรือบุคคลอื่นก็ได้ มีหน้าที่ในการแบ่งปันทรัพย์มรดกให้แก่ทายาทตามกฎหมาย
                    เมื่อศาลมีคำสั่งแต่งตั้งผู้จัดการมรดก ให้นำคำพิพากษายื่นคำขอจดทะเบียนลงชื่อผู้จัดการมรดก ชำระค่าคำขอ 50 บาท หรือจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิแบ่งปันทรัพย์มรดกให้แก่ทายาท ชำระค่าธรรมเนียม 0.5% 
            ขั้นตอนการดำเนินทางทะเบียนไม่มีข้อยุ่งยาก แต่ปัญหามักจะพบคือการแต่งตั้งผู้จัดการมรดก หากมีทายาทหลายคน ใครจะเป็นผู้จัดการมรดก และผู้จัดการมรดกมีหน้าที่ต้องแบ่งปันทรัพย์มรดกให้แก่ทายาทตามกฎหมาย หากไม่แบ่งทรัพย์ให้ถูกต้องตามกฎหมายอาจเกิดข้อพิพาทตามมาภายหลังได้ 
                  ดังนั้นก่อนดำเนินการยื่นคำขอแต่งตั้งผู้จัดการมรดก ทายาทควรมอบหมายให้บุคคลที่น่าไว้วางใจหรือน่าเชื่อถือ ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการแบ่งปันทรัพย์มรดก โดยเฉพาะทรัพย์มรดกเป็นที่ดินแปลงเดียวแต่มีทายาทหลายคน