ผู้มีสิทธิร้องขอจัดการมรดก

  ผู้จัดการมรดก แบ่บออกเป็น

1.โดยพินัยกรรม

2.โดยคำสั่งศาล

ผู้มีสิทธิร้องขอให้ตั้งผู้จัดการมรดก

              1.ทายาท ได้แก่ทายาทโดยธรรมและผู้รับพินัยกรรม ต้องเป็นทายาทผู้มีสิทธิรับมรดกเท่านั้น

              2. ผู้มีส่วนได้เสีย เช่นสามีภรรยา ที่ชอบด้วยกฎหมายหรือมิได้จดทะเบียนสมรส  แต่ได้ทำมาหากินด้วยกันระหว่างเป็นสามีภรรยา เจ้าหนี้ในกองมรดก ผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรม  ผู้ปกครองผู้เยาว์ซึ่งเป็นผู้เยาว์ เป็นต้น  

              3.พนักงานอัยการ

คุณสมบัติต้องห้ามของผู้จัดการมรดก

1.          ผู้ซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ

2.          บุคคลวิกลจริต หรือบุคคลซึ่งศาลสั่งให้เป็นผู้เสมือนไร้ความสามารถ

3.          บุคคลวิกลจริต หรือบุคคลซึ่งศาลสั่งให้เป็นผู้เสมือล้มละลา