ครอบครองปรปักษ์

   การครอบครอบปรปักษ์ ไม่มีคำนิยามไว้โดยเฉพาะ แต่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382 บัญญัติว่า บุคคล ใดครอบครองทรัพย์สินของผู้ถืออื่นไว้โดยสงบและเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของ ถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์ได้ครอบครองติดต่อกันเป็นเวลาสิบปี  ถ้าเป็นสังหาริมทรัพย์ได้ครอบครองติดต่อกันเป็นเวลาห้าปีไซร้ ท่านว่าบุคคลนั้นได้กรรสิทธิ์

              การครอบครองปรปักษ์ที่ดินถือว่าเป็นการได้มาโดยอายุความ  ซึ่งจะต้องเป็นโฉนดที่ดิน  องค์ประกอบการครอบครองปรปักษ์ที่ดินมีสามส่วน 
              1.โดยสงบและเปิดเผย  
              2.มีเจตนาเป็นเจ้าของ 
              3.ครอบครองติดต่อกันเป็นเวลา 10 ปี
              
หาก ขาดส่วนหนึ่งส่วนใดไม่ถือว่าเป็นการครอบครอบปรปักษ์ คำนิยามทั้งสามข้อนี้ ต้องศึกษาให้ละเอียดและดูข้อเท็จจริงในแต่ละเรื่อง  ดังนั้นก่อนการจะใช้ สิทธิ์ครอบครองปรปักษ์ตามกฎหมาย ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ
              ส่วนที่ดินที่เป็นหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3)เป็นการแสดงว่าได้ทำประโยชน์บนที่ดิน จะถือเป็นการแย่งการครอบครอง อายุความเพียง 1 ปีเท่านั้น   
              
หาก ท่านประสงค์จะแสดงการครอบครองปรปักษ์ที่ดินจะต้องยื่นคำร้องต่อศาลแสดงเจตนา ให้ครบองค์ประกอบข้างต้น ถ้ามีผู้คัดค้านจะเป็นคดีมีข้อพิพาท  ส่วนค่าธรรมเนียมศาลต้องชำระตามอัตราที่กำหนดไว้โดยพิจารณาจากราคาประเมินที่ดิน