คนญี่ปุ่นยกคอนโดมิเนียมให้ลูกสาว เสียภาษีหรือไม่

   คนญี่ปุ่นมิได้พำนักอยู่ในต่างประเทศ ต้องการยกคอนโดมิเนียมให้ลูกสาวที่ทำงานในประเทศไทย ต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง

1.          บิดามารดาต้องทำหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนในประเทศไทย โดยประทับ

ตรารับรองความถูกต้องของเอกสารว่ามีสาระชอบด้วยกฎหมาย และรับรองว่าผู้ทำเอกสารมีอำนาจในการทำเอกสารหรือได้ลงลายมือชื่อในเอกสารนั้นต่อหน้าเจ้าหน้าที่ ปกติในต่างประเทศเป็นเรื่องของ NOTARY PUBLIC

2.          การให้ ตามกฎหมายประมวลรัษฎากร  มาตรา 39 “ขาย" หมายความรวมถึง ขายฝาก แลกเปลี่ยนให้ โอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าด้วยวิธีใด และไม่ว่าจะมีค่าตอบแทนหรือไม่ 

ดังนั้นบิดามารดาคนญี่ปุ่นยกคอนโดมิเนียมให้แก่ลูกสาวถือว่าเป็นการขายต้องปฎิบัติตามกฎหมายต่อไปนี้

                คนต่างชาติต้องการซื้อคอนโดนมิเนียม ต้องปฎิบัติตามพระราชบัญญัติอาคารชุด “คนต่างด้าวและนิติบุคคลซึ่งกฎหมายถือว่าเป็นคนต่างด้าว อาจถือกรรมสิทธิ์ในห้องชุดได้ ถ้าเป็นคนต่างด้าวและนิติบุคคลดังต่อไปนี้

   - คนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง

             - คนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน

            -  คนต่างด้าวหรือนิติบุคคลที่กฎหมายถือว่าเป็นคนต่างด้าวซึ่งนำเงินตราต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักรหรือถอนเงินจากบัญชีเงินบาทของบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศหรือถอนเงินจากบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ”

สรุป บิดามารดาคนญี่ปุ่น ยกคอนโดมิเนียมแก่ลูกสาว ต้องปฎิบัติตามกฎหมายหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดไว้ โดยจัดเตรียมเอกสารต่างๆให้พร้อม และต้องชำระค่าจดทะเบียนเหมือนการซื้อขายทุกประการ  ซึ่งหากเป็นคนไทยบิดามารดายกคอนโดมิเนียมให้บุตรจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้