เอกสารประกอบการซื้อขาย คอนโด

   เอกสารประกอบการจดทะเบียนโอนคอนโดมิเนียม

1.         ผู้ขาย

-              ต้นฉบับหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด (อช. 2)

-              หนังสือปลอดหนี้จากนิติบุคคลอาคารชุด

-              สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชน

-              สำเนาทะเบียนสมรส

-              สำเนาหนังสือเดินทางสามี

-              หนังสือให้ความยินยอมคู่สมรส

-              หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ/สกุล (ถ้ามี) 

-          เงินสด/แคชเชียร์เช็คค่าภาษี สั่งจ่าย “กระทรวงการคลัง”

                                                                   2.     ผู้ซื้อ

                                                                                              - สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชน

                                                                       - สำเนาหนังสือเดินทาง กรณีเป็นคนต่างชาติ 

                                                                                               - หลักฐานการนำเงินเข้าบัญชีธนาคาร ไม่น้อยกว่าราคาคอนโด